du an khu nha o tan thanh dien bien mat bang tong the du an khu nha o tan thanh dien bien phoi canh du an khu nha o Tan Thanh Dien Bien phoi canh khu nha o Tan Thanh Tài Nguyên ecocity

CƠ CẤU NHÂN SỰ

I.    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
–    Nguyễn Gia Long: Chủ tịch Hội đồng quản trị
–    Nguyễn Gia Minh: Phó Chủ tịch
–    Nguyên Gia Khoa: Ủy viên
–    Đoàn Năng Tuân: Ủy viên
–    Nguyễn Thế Tuấn Anh: Ủy viên

II.    BAN ĐIỀU HÀNH:
–    Nguyễn Gia Minh: Tổng giám đốc
–    Nguyễn Thế Tuấn Anh: Phó Tổng giám đốc
–    Đỗ Thị Thu Hà: Phó Tổng giám đốc

III.    BAN KINH DOANH VÀ TRUYỀN THÔNG:
–    Nguyễn Phúc Long: Giám Đốc kinh doanh
–    Cao Tiến Thành: Phó Giám đôc kinh doanh
–    Dương Hồng Tuấn: Giám đốc khối truyền thông